Ưu đãi đầu tư

Ưu đãi đầu tư

fls1.jpg
Dự án đầu tư Trung tâm Dệt - May Veston tại Cụm công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar
 21/02/2024    01:58
fls1.jpg
Ưu đãi đầu tư

Theo quy định, toàn bộ tỉnh Đắk Lắk thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, trong đó: Thị xã Buôn Hồ và các huyện thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thành phố Buôn Ma Thuột thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn

 05/03/2021    01:56
fls1.jpg
Hướng dẫn ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

 29/04/2021    02:33
fls1.jpg
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/8/2015 thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 29/04/2021    02:25

Xúc tiến đầu tư