Báo cáo kết quả thực hiện CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 09/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 333/BC-UBND về kết quả thực hiện CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 21 hoạt động, đang duy trì thực hiện 57 hoạt động của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành 20 quyết định quy phạm pháp luật và trình HĐND tỉnh ban hành 05 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành 27 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, tiếp nhận 16 phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định thủ tục hành chính.


 

 

Kiểm tra CCHC tại huyện Eakar (Ảnh minh họa)

Đến nay, đã có 15 phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan có liên quan trả lời, còn 01 phản ánh, kiến nghị đang được xử lý theo quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, đơn vị, từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 83.730 văn bản điện tử đã được trao đổi liên thông giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã qua Hệ thống iDesk. Hệ thống iGate cũng đã cung cấp 1.888 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 800 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 794 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 294 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với từng nhiệm vụ cải cách hành chính, tích cực tìm kiếm, triển khai các sáng kiến cải cách hành chính. Sở Nội vụ cần sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2020 trước ngày 15/12/2019, cũng như tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; Giao Văn phòng UBND tỉnh sớm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh sớm kết nối giữa phần mềm quản lý đất đai Vilis 2.0 với hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một của điện tử liên thông của tỉnh...

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tài sản được xem nhiều nhất

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

Đơn vị hợp tác